سرویس کردن دهن آمریکا …! /عکس

سرویس کردن دهن آمریکا …! /عکس

در تجمع دلواپسان در مشهد، دو خانم که خود را دندانپزشک معرفی می کردند، این دست نوشته را نمایش می دادند: ما دندانپزشکان دهن آمریکا را سرویس می کنیم. و در دست یکی دیگر این نوشته بود: آمریکا برو بینیم با .

 سرویس کردن دهن آمریکا