عکسهایی زیبا از برداشت توت فرنگی در مازندران

عکسهایی زیبا از برداشت توت فرنگی در مازندران

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687905.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687907.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687911.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687915.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687920.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/10/4/1687916.jpg