محمدرضا پهلوی و پروین اعتصامی /عکس

این تصویر در زمانی که پروین اعتصامی معاونت کتابخانه دانشسرای عالی (دانشگاه خوارزمی امروز) را داشت، در یکی از بازدید های محمد رضا پهلوی که در این زمان ولیعهد بود گرفته شده است.

محمدرضا پهلوی و پروین اعتصامی