مهدی پاکدل در ایتالیا /عکس

 مهدی پاکدل در ایتالیا : و اينك ميكل آنژ بزرگ. بسيار فراتر از آنچه چشم ميتواند ببيند و ذهن توانايي درك آن را دارد

1754cepanzwgqoxmw880