موهای بنیامین بهادری سفید شد/ عکس

بنیامین بهادری با انتشار این عکس نوشت:

مبر ز موى سپيدم گمان به عمر دراز # جوان ز حادثه اى پير مى شود گاهى

o809wdh241d3mr16