نامه پدر پاشایی به مرتضی پاشایی

ناصر پاشایی نامه ای را برای پسرش مرتضی نوشته بود که در صفحه اجتماعی منتشر شد.
 ناصر پاشایی نامه ای را برای پسرش مرتضی نوشته بود که برادرش در صفحه اجتماعی خود مرتضی منتشر کرد.

در این نامه که اردیبهشت ماه ۹۳ در دوران بیماری وی نوشته شده خطاب به فرزندش از امید و مقابله با بیماری اش گفته است.

 ۱