ویراژ خانمها در رشت !/تصاویر

در مسابقه اتومبیلرانی مانع و مارپیچ که در رشت برگزار شد خانمها با هم به رقابت پرداختند.