گوینده صدای معروف مشترک مورد نظر در دسترس نیست/عکس

عکس: گوینده صدای معروف مشترک مورد نظر در دسترس نیست!!

 

گوینده صدای معروف مشترک مورد نظر در دسترس نیست

بیتا عشایری گوینده صدای ضبط شده ‘مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد’