شانگهای، جنگل آسمانخراشهای شرق!/عکس

شانگهای شهر غول آسا و لبریز از جمعیت چین است که رابط میان این کشور و دنیای خارج می باشد. شهری که حزب کنونی چیندر آن پایه گذاری شد. به شهر جنگل آسمانخراشها معروف است. شهر روشنفکری و کارگری با ۲۵ دانشگاه و موسسه دانشگاهی. این شهر در کرانه چپ رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ‌تسه قرار دارد با فاصله اندکی از اقیانوس آرام و نامش به چینی بر فراز دریا معنی دارد.

sh.vk (5)

sh.vk sh.vk (1)sh.vk (3) sh.vk (4)

 

شانگهای، جنگل آسمانخراشهای شرق!شانگهای شهر غول آسا و لبریز از جمعیت چین است که رابط میان این کشور و دنیای خارج می باشد. شهری که حزب کنونی چین در آن پایه گذاری شد. به شهر جنگل آسمانخراشها معروف است.

این شهر مدرن چین، به داشتن طبقه روشنفکر و البته کارگری مشهور است. شانگهای با ۲۵ دانشگاه و موسسه دانشگاهی به عنوان یک مرکز علمی نیز مطرح است.

این شهر در کرانه چپ رودخانه هوانگ پو در جنوب یانگ‌تسه واقع شده و به دلیل فاصله اندکش از اقیانوس آرام و به چینی بر فراز دریا شهرت دارد.

فلورین دِلالی عکاس ۲۷ ساله فرانسوی در سفر چهار سال پیشش به این بندر بزرگ چین، با صرف وقت زیاد و استفاده از تکنیک نوردهی مدت دار، توانسته با لنز فیش آی تصویرهای زیبایی از سازه‌های شهری و بناهای مرتفع شانگهای ثبت کرده و آنرا به زیبایی به تصویر بکشد.