جاذبه های گردشگری چهارمحال و عروسی‌های بختیاری

پرتال اجتماعی واکنش:این تصاویرآداب و رسوم و جاذبه های گردشگری چهارمحال و بختیاری از قبیل کوچ عشایر و زندگی سنتی وبومی و عروسی بختیاری ها را نشان می دهد.