تصویر منتشر نشده حجه السلام والمسلمین قرائتی /عکس

IMG23284364

تصویر منتشر نشده حجه السلام والمسلمین قرائتی در کنار حجه السلام والمسلمین خسرو شاهی

B_w200_8ff