عکسی جالب از جای پاهای حضرت ابراهیم (ع)

سنگ مقام محل فرو رفته‌گی پاهای حضرت ابراهیم  پیامبر (ع) است. واقدی می‌نویسد که یکی از فرورفتگی‌ها کمتر و دیگری بیشتر است و علت آن است که تکیه بر پای دیگری بوده است و معمولا هم تکیه آدمی بر پای راست بیشتر است، از این‌رو در سنگ مقام نیز پای راست حضرت ۱۰ سانتی متر و پای چپ ایشان ۹ سانتی متر فرو رفته است.

66qzslqg2zzfy2mki70