گفته ی آیت الله منتظری:آيا آدم ابوالبشر اولين انسان بود؟

11

در تفسير صافي در تفسير سوره “ق” در ذيل آيه شريفه : (بل هم في لبس من خلق جديد) يعني مردم در اشتباه هستند از خلق جديد، از توحيد صدوق روايتي از امام باقر(ع) نقل ميكند كه من قسمتي از آن را ميآورم، ميفرمايد: “او تري ان الله لم يخلق بشرا غيركم” شما خيال ميكنيد كه خدا بشري غير از شما يعني نسل آدم ابوالبشر نياورده است ؟ “بلي والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم” بله به خدا قسم خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق كرده “انت في آخر تلك العوالم و اولئك الادميين” كه تو و آباء و اجدادت يعني اين نسل در آخر اين عالمها و اين آدمها هستيد.نمي گويد شما آدم آخر هستيد بلكه ميفرمايد جزء آدمهاي آخر هستيد; پس مطابق اين حديث و روايات ديگر، خدا هيچ وقت منع فيض نكرده و فيض خدا هميشه جاري بوده است ; زيرا خدا اول ندارد، بلكه او هميشه بوده و در نتيجه فيض خدا هم هميشه بوده، منتها هر زماني فيض خدا به ايجاد يك نسلي بوده است، و اين نسلي كه ما داريم مطابق فرمايش حضرت علي (ع) منتهي ميشود به آدمي كه از خاك و آب خلق شده باشد .(درسهایی از نهج البلاغه ج 1 ص 298 اثر  آیت الله منتظری )

منبع: پارسینه