عمامه امیرالمومنین هنگام ضربت خوردن /عکس

پرتال خبری واکنش: عمامه منسوب به حضرت علی(ع)

عمامه امیرالمومنین هنگام ضربت خوردن(+عکس)