ساخت خانه با تلفیقی از سنگ و چوب

پرتال اجتماعی واکنش: خانه ای با نمای سنگی و طراحی داخلی چوبی، که در کشور کانادا بنا شده ،تلفیق زیبایی از سنگ و چوب در طراحی و ساخت خانه است.این خانه که نمای سنگی فوق العاده زیبایی دارد در دهکده ای در کشور کانادا واقع شده است. 

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

نمای سنگی این خانه چشم هر بیینده ای را خیره می کند اما این تمام زیبایی این خانه نیست بلکه بخش دیگریی از جذابیت این خانه استفاده از چوب در طراحی داخلی آن است که نمای زیبایی به داخل خانه بخشیده است.

خانه ای زیبا و رویایی

به نوعی میتوان گفت که این خانه ی فوق العاده  به سبک خانه های روستایی که از سنگ و چوب در ساخت آنها استفاده می شد، بنا شده است.همچنین نمای داخلی خانه به گونه ای طراحی شده که ترکیبی از سبک خانه های شهری و روستایی باشد، همین موضوع یکی دیگر از عواملی است که باعث زیبایی و جذابیت بیشتر این خانه رویایی شده است.

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه

تلفیقی از سنگ و چوب در ساخت خانه