آتش بارهای سنگین سوخو – ۲۵روسیه /عکس

سوخوی ۲۵ روسیه جز جدیدترین نسل های سوخو روسیه بوده که در بین جنگنده های برتر دنیا به حساب می آید.
در این تصویر به خوبی آتش بارهای سنگین این جنگنده معلوم بوده که آماده مانور نظامی برای فرستادن پیام به دشمنان غربی روسیه است.