آخرین پست اینستاگرام محسن حاجی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:محسن حاجی حسنی کارگر در آخرین مطلبش در اینستاگرام مطلب زیبایی نوشته که در زیر می خوانیم:
خدایـــــــــــــا …! اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم … تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری … با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ، همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یاداوری کن…..

 محسن حاجی حسنی کارگر