آگهی جالب روزنامه اطلاعات در سال ۱۳۰۶/عکس

اینجانب شاطرعلی خشکه پز، یک ماه قبل از قاطر افتادم. کتف راستم شکست، رجوع کردم به شعبان یخنی پز، گفت: بیست تومان می گیرم و دستت هم درست نخواهد شد. یکی از دوستانْ بنده را برد در کوچه غریبان نزد آقا محمد جعفر عباس اوف مشارالیه مرا پانزده روزه معالجه کرد. بدون اینکه چیزی از من مطالبه کند، از خداوند کریم اجر او را خواستارم.

100428_482