آیا رعایت حجاب در هواپیما الزامی نیست؟!!! /تصاویر

مقوله عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی افراد متخلف و غیر متشرع در مکانهای عمومی با عدم توجه مسئولین امر کم کم دارد به یک معضل جدی تبدیل می شود که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود و قانون در مورد متخلفین اعمال نگردد وضع جامعه توسط اندک افراد مبتذل دچار دگرگونی می شود.

بنا بر این گزارش از درز عکسهای آنچنانی در مکانهای عمومی مثل مترو گرفته تا برخی از پارکها همه نشان از این دارد که ارگانهای مسئول و دستگاههای دولتی به وظیفه قانونی خویش عمل نمی کنند.

متاسفانه اگر برخی از این اقدامات و عکسها از غفلت مسئولین یا عدم کنترل بخاطر حجم برخی از مکانها مثل مترو دلیلی بر قبول عذر سهل انگاری مسئولین باشد ولی مکانهایی مثل پروازهای داخلی که اشخاص موظف به رعایت قوانین هستند و در صورت عدم رعایت توسط مسئولین پرواز تذکری به آنان صورت نگیرد این دیگر نوعی کج دهنی مسئولین به اجرای قوانین کشور می باشد.

روز گذشته مورخه ۲۷ دیماه ۹۳ اتفاق ناخوشایندی در پرواز شماره ۹۵۷ ایران ایر از اهواز به مقصد تهران روی داد که نه درخور شان نظام اسلامی بود و نه مسئولان هواپیمایی و کادر پرواز هواپیما که از کنار این اتفاق به سادگی عبور کردند!

ماجرا از این قرار بود روز گذشته پس از پرواز هواپیمای مسافری ایران ایر از مبدا اهواز به مقصد تهران خانمی متاسفانه روسری خود را از سرش برداشته و با یک تاپ روی صندلی هواپیما می نشیند و این در حالی بود که نه تنها از سوی خدمه پرواز به وی تذکری در خصوص حفظ حجاب که در شان یک زن ایرانی و مسلمان هست به وی نشد بلکه پذیرایی بهتری نیز از سوی خدمه پرواز از وی صورت گرفت!!

شاهدان عینی این ماجرا ضمن نقل این واقعه تاسفبار عکسهای زیر را نیز در اختیار سایت قرار دادند که با عرض پوزش آن را برای اینکه ببینیم آیا مسئولی در سازمان هواپیمایی هست که توضیحی برای مردم داشته باشد منتشر نمودیم.

حال جای سئوال است که از مسئولین سازمان هواپیمایی بپرسیم که آیا نباید در این مواقع خدمه هواپیما به مسافر متخلف تذکر می دادند تا حجاب اسلامی را رعایت نموده و در صورت خودداری وی در فرودگاه وی را به مقامات انتظامی و قضایی جهت سیر مراحله قانونی معرفی می نمودند؟

آیا باید خدمه پروازی این هواپیما اینقدرز از عمل وی ذوق زده می شدند که نهایت پذیرایی را از وی بعمل آورده که موجب تعجب سایر مسافران گردندد؟