اعتراض‌ کارکنان زن سازمان محیط زیست به وضعیت مدیریتی /تصاویر

اعتراض‌ کارکنان زن سازمان محیط زیست به وضعیت مدیریتی /تصاویر

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/22/13940222171526845_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/22/13940222171513352_PhotoL.jpg