اعتراض حقیقی پس از تعویضش/عکس

اعتراض حقیقی

رضا حقیقی زمان تعویض از سمت دیگر زمین بیرون رفت و در حالی که درخشان برای دست دادن به سمت بازیکنش رفت اما او بسیار سنگین با سرمربی تیمش دست داد. وی پس از نشستن روی نیمکت اعتراض خود را علنی کرد.