افزایش نرخ تورم تولیدکننده در آبان‌ ماه سال جاری

شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1394 به‌ میزان 3.3 درصد افزایش یافت.

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه 1395 به عدد 226.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

شاخص مذکور در آبان ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1394 نیز به‌ میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.