اقدام غیر منتظره برای حذف یک صفر

پرتال خبری واکنش: مرتضى ایمانى راد در خبرآنلاین نوشت: هيات دولت تصويب كرد كه واحد پول ملى تومان شود و واحد جزئى تر آن ريال و هر ده ريال برابر يك تومان باشد. اينكه ريال عملا توسط مردم از دايره پول ملى حذف شده بود ترديدى نيست و اينكه حذف چند صفر از پول ملى يك ضرورت بود نيز حرفى نيست . ولى چيزى كه باعث تعجب است اين است كه چرا يك صفر !

حداقل حذف يك صفر آن هم تبديل پول به واحدى كه توسط مردم استفاده مي شد هزينه هاى روانى اين كار را كاهش ميدهد. ولى بعيد ميدانم در شهر هاى كوچك و در روستاها اين تبديل فورى به راحتى انجام شود و حداقل مشكل آن اين است كه مصرف كنندگان تا حدى دچار اشتباهاتى در اين زمينه مى شوند.

مهمتر و علاوه بر آن براى تبديل واحد پولى ريال به تومان تنها يك صفر حذف مى شود و درشرايطى كه تورم تازه بعد از چندين سال يك رقمى شده است و هيچ تضمينى هم براى استمرار حفظ اين تورم نيست ، پس از سالهاى كمى اين تغيير صفر به وضعيت اوليه خود برمى گردد و مجددا هزينه هاى زيادى توسط جامعه به خاطر تغييرات بعدى تحميل خواهد شد.

بعد از تصويب تبديل پول ملى توسط مجلس و تاييد شوراى نگهبان تمامى نرم افزارهاى مالى و حسابدارى بايد تغيير كند، تمامى ماشين هايى كه روى ريال تنظيمات سخت افزارى داشته اند بايد تغيير كنند، دسته چكها و اوراق بهادار بايد عوض شوند، دفاتر مالى احتمالا لازم است تغييرات داشته باشند، مهمتر از همه تمام اسكناس و مسكوك رايج كشور بايد عوض شود و …. با يك محاسبه ساده مشخص مى شود كه هزينه تبديل واحد پولى و بخصوص حذف صفر براى كشور بسيار هزينه بر است .

در نتيجه وقتى چند سال ديگر به دليل تورم نهادينه شده در اقتصاد ايران يك تومان برابر يك ريال سابق شود ، باز مجبور هستيم همين هزينه ها را به جامعه تحميل كنيم .
لازم بود كه اگر دولت ميخواهد چنين كارى را بكند ، حداقل با مطالعه بيشتر و با حذف صفرهاى بيشتر اين كار صورت مي گرفت كه حداقل مجبور به پرداخت هزينه هاى مشابه در يك دوره ديگر نباشيم.