اوباما و بادی گاردهایش /عکس

این افراد مسئول حفظ جان اوباما هستند

علاوه بر نیروهای یونفرم دار برخی بادی گارد های اوباما مانند مردم عادی و رهگذر به حفاظت از جان رئیس جمهور مشغول هستند

علاوه بر نیروهای یونفرم دار برخی بادی گارد های اوباما مانند مردم عادی و رهگذر به حفاظت از جان رئیس جمهور مشغول هستند