اوج سلیقه در نامگذاری؛ گرمابه انقلاب اسلامی!/عکس

 گرمابه انقلاب اسلامی