اولین بدبیاری ملک سلمان /عکس

اولین بد بیاری که در کاخ ملک سلمان پادشاه جدید عربستان اتفاق افتاد.قطع برق کاخ ملک سلمان پادشاه جدید عربستان بسیار غیر منتظره بود.