اولین عکس ها از هواپیمای حادثه دیده در فرودگاه مهرآباد