بلاهايي كه احمدي‌نژاد بر سر ما آورد

اخبار,اخبارسیاسی,اسفنديار رحیمي مشايي

هر دولتي كه سر كار‌مي‌ايد خود را امين مي‌دادند و پاک دست اعلام کردن دولت‌ها یک امر طبیعی است. هر دولتی اعلام می‌کند.اين‌كه دولت‌ها خودشان را پاك اعلام كنند ملاك نيست و مردم و قوه قضاييه و نيز مسئولان مربوط در دستگاه هاي‌نظارتي و امنيتي بايد اعلام و تاييد كنند.

ما نبايد فراموش كنيم هنگامي كه هر دولتي بر سر كار مي‌ايد ممكن است آلودگي نداشته باشد و در ادامه هرقدر فعاليت‌ها و اقدامات دولت ها افزايش پيدا كند به طبع مي‌تواند مشكلات نيز گسترده‌تر و بزرگتر شود. ولي در رابطه با دولت احمدي نژاد بايد بگوييم اين كه خود او و اطرافيانش ادعا كنند دولتي پاك را اداره مي‌كردند مهم نيست و مهم قوه قضائيه است كه اين ادعا را رد كرده و تائيد نمي‌كند.

در دولت آقای احمدی نژاد یک کتابت ویژه ای اتفاق افتاد که دردولت‌های قبلی يعني دولت سازندگي و اصلاحات شاهد نبودیم وامیدواریم دردولت‌های بعدی نیز شاهد نباشیم. یکی ازاین اتفاقات صورت گرفته و عجيب در دولت قبل بحث نظام مدیریتی عادی کشور است. در ابعادمختلف نظام مدیریتی کشور در دولت احمدی نژاد آثار سووبدی رااز خود باقی گذاشتند.

 

نوع انتخاب وزرا ، برکنار کردن آنان،انتخاب مدیران ارشد کشور درزمینه های مختلف از ميان افراد كم تجريه وباسطح مدیریتی بسیار پایین وتغییرات سریع درسطح مدیریتی کشور از اين گونه اقدامات نسنجيده دولت نهم ودهم و در راس‌آن شخص احمدي‌نژاد بود.از طرف دیگر نوع مواجهه رئيس جمهور سابق با قوانین کشور و تمرد از بعضي اجرای قوانین نيز از خصوصيات و ويژگي‌ها ناپسند در دولت گذشته بود. آقای احمدی نژاد متاسفانه اصالت نظام مدیریتی خوبی برای کشور فرهنگسازی نکرد.

 

احمدي نژاد در زمینه تشدید اختلافات داخلی مانند اختلافات بین سه قوه پرونده خوبی از خود به جا نگذاشته و نوع ادبیات رئیس جمهور وچند طبقه کردن جامعه، کم توجهی به اقشار فرهیخته كشور ،نوع مواجهه درسیاست خارجی وجهت گیری خارجی نيز از ديگر اقدامات نامطلوب در زمان احمدي‌نژاد بود. احمدي‌نژاد در سياست خارجي نيز پرونده خوبي نداشت.او نمي دانست در روابط ديپلماتيك  بايد به چه كشور‌هايي توجه داشته باشد و با چه دولت‌هايي همكاري كند. کم توجهی ، تحریک کردن کشورهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران ،تشدید ایران هراسی از ديگراقدامات نسنجيده احمدي نژاددر سياست خارجي بود.دولت احمدي نژاد در دنياي اقتصاد هم توانايي كافي نداشت.

بی بندباری‌های اقتصادی، صرف کردن هزینه زیاد برای مصارفي که ضرورت نداشته به خاطر نوعی مردم گرایی های بسیار پرهزینه ،پول دادن برای بچه دار شدن ،قیمت بنزین ،سهمیه بنزین برای مسافرت ، بیشتر کردن تعطیلات ،بی مبالاتی وبی انضباطی مالی که منجر به رانتها وفسادها شد حیف ومیل کردن پولها ،درمجموعه هاي مختلف همه از ضعف مديريتي احمدي‌نژاد در حوزه اقتصاد بود ودر مجموع کارنامه خوبی از خود برجا نگذاشت. از سوي ديگر عيب ديگر دولت احمدي‌نژاد مشايي بود.

 

اسفنديار رحیمي مشايي طرز فکروجهان بینی خاص خود را دارد و نسبت به کل جهان طرزي فكر دارد كه این طرزفکر با تعالیم اسلامی ودینی ما هم‌خواني ندارد.اين تفكر مشايي اعتراضات زیادی را درهمان زمان به همراه داشت و این دیدگاه فکری منجر به نوعی پیاده سازی افکار ایدئولوژیک درعرصه سیاست شد كه آثار سو زیادی در دولت احمدی نژاد برجا گذاشت. احمدي‌نژاد نيز به اين فرد ارادت خاصي داشت و حتي ماشاهد آن بوديم كه به دليل حمايت از مشائي در برابر دستورات رهبري نيز ايستاد و اين اقدامات هم به او ضربه زيادي وارد كرد.