تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر

پرتال خبری واکنش:هزاران تن از مردم ترکیه در مخالفت با کودتای نافرجام جمعه شب نظامیان و در حمایت از دولت و رئیس جمهوری این کشور شنبه شب در شهرهای مختلف تجمع کردند.مردم در مخالفت با کودتاگران نظامی و در حمایت از حزب حاکم ترکیه در میدان های اصلی شهر استانبول از جمله میدان های ایوب و تقسیم شعار سر دادند. تجمع کنندگان در این میدان ها با خواندن سرود ملی، تکبیرگویان و با حمل پرچم ترکیه از کودتاگران ابراز انزجار کردند.

گزارش ها از دیگر شهرهای ترکیه نیز حاکی از همبستگی مردم برای مقابله با عوامل کودتای نافرجام و حمایت بیشتر از دولت ترکیه و رئیس جمهوری این کشور است. آمار رسمی منابع امنیتی ترکیه حاکی است که در ناآرامی های ناشی از کودتای نافرجام بخشی از نظامیان این کشور، بیش از 160 تن کشته و یکهزارو 154تن نیز زخمی شدند.
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تصاویر/ تجمع حامیان اردوغان در ترکیه
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر
تجمع حامیان اردوغان در ترکیه /تصاویر