تسکو فروش میوه اسراییل رامتوقف میکند!

BtpOwwrIEAA5z9T

تسکو(بزرگترین مجموعه فروشگاه بریتانیا) فروش میوه اسراییل رامتوقف میکند!