تشییع پیکر شهید رضا سامرایی /تصاویر

شهید سامرایی پس از سال‌ها، رنج و درد ناشی از دوران دفاع مقدس در شهر گرگان به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵