تصاویر ۱۸+ از اعدام زنان در چین/وقعا +۱۸

 تصاویر ۱۸+ از اعدام زنان در چین به شیوه سنتی و شلیک به سر ,,

اعدام زنان در چین

 حمل و قاچاق مواد مخدر یکی از شایع ترین دلایل اعدام در چین است، جرمی که شامل زنان هم می شود

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

شیوه سنتی اعدام با شلیک تیر به سر در چین

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

 زن در انتظار اعدام

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

اعدام زنان در چین

 زن در انتظار اعدام دولت چین متهم است اعضای بدن اعدامیان مثل کلیه و کبد و ..را در بازار سیاه به فروش می رساند 

اعدام زنان در چین