تصویری متفاوت از مرحوم آیت الله هاشمی

تصویری متفاوت از مرحوم آیت الله هاشمی در حال کار کردن با لپ تاپ.
تصویری متفاوت از مرحوم آیت الله هاشمی