تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر

پرتال خبری واکنش: سپاه پاسداران تصاویری از 10 نظامی بازداشت شده آمریکایی در خلیج فارس منتشر کرد.

•••

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر
تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر

تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری
تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر
تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری
تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیریشان /تصاویر
تفنگداران دریایی آمریکا بعد از دستگیری