تیپ عادل فردوسی پور و جواد خیابان در قدیم

khiabani-ferdosipor