ثروتمندترین فرد جهان وارد تهران شد /عکس

در تاریخ ۱۳۴۹/۲/۷ ثروتمندترین فرد جهان وارد تهران شد.