جزییات لایحه بودجه سال 96

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، کل درامد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه(از قبیل فروش نفت) ۱۱۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
پرتال خبری واکنش: بر اساس لایحه بودجه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شد مجموع درآمدهای نفتی کشور 111هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بر مبنای جدول شماره سه لایحه بودجه سال 96، که به موضوع تملک و واگذاری داراییهای سرمایه ای می‌پردازد، منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی 111هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.  همچنین منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول هزار و 550میلیارد  تومان پیش بینی شده است. همچنین کل درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه ای 116هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بر اساس این جدول منابع حاصل از تملک دارایی های سرمایه ای 62هزار میلیارد تومان می باشد.