خرید سوغاتی وزیر چک در اصفهان /تصاویر

پرتال خبری واکنش:اصفهان گردی وبازدید از بناهای تاریخی -کارگاه ههای صنایع دستی اصفهان از جمله برنامه های سفر یک روزه« لوبومیر زائورالک» وزیر امورخارجه جمهوری چک به شهر اصفهان بود.