خودروهایی داعش برای عملیات انتحاری /عکس

پرتال خبری واکنش: داعش با تغییر نفربر از آن برای عملیات های انتحاری اش استفاده می کند.

141154_750

141158_438