خونی که پای یک اشتباه ریخته شد

پرتال خبری واکنش: مرد جوان که درجریان نزاع خیابانی شبانه، بشدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته بود پس از 10 روز جدال با مرگ سرانجام روی تخت بیمارستان جانسپرد. به‌دنبال مرگ او، کارآگاهان جنایی دو مرد جوان را درخصوص این جنایت بازداشت کردند.
 روزیکشنبه ٢١ آذر، بازپرس جنایی تهران از مرگ مرد جوانی در بیمارستان شهدا هفتم تیر درشهرری باخبر شد که براثراصابت ضربه‌های چاقو جان باخته بود. همزمان با شروع تحقیقات جنایی مشخص شد که مقتول ١٠ روز قبل ودرپی نزاعی خونین دریکی ازمحله‌های شهرری مجروح شده وبه بیمارستان انتقال یافته بود اما به علت خونریزی شدید به کما رفته و درنهایت تسلیم مرگ شد.بدین‌ترتیب بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور شناسایی و دستگیری متهمان را صادرکرد ومأموران درعملیاتی ضربتی آنها رابازداشت کردند.دیروزهم دو مرد جوان برای تحقیقات در مقابل بازپرس جنایی ایستادند. سعید 27 ساله – یکی ازمتهمان – به بازپرس جنایی گفت:شب حادثه دوستم ایمان، شام میهمان خانه ما بود.ناگهان صدای فریاد همسرم را از کوچه شنیدم که برای خرید از خانه خارج شده بود.
با عجله خودم را به کوچه رساندم که با مقتول و دو دوستش روبه‌رو شدم. آنها که حال خوبی نداشتند به همسرم متلک انداخته واذیت‌اش کرده بودند. همین مسأله هم باعث وحشت همسرم شده بود. سر همین مسأله دعوایمان شد و ناگهان چند مرد دیگر از خانه‌های دیگرمحله، با قمه و چوب بیرون آمدند و به من حمله کردند. من چاقو نداشتم و ضربه‌ای نزدم ونمی‌دانم چه کسی ضربه را زده است. چراکه ناگهان 11-10 نفر به ما حمله کردند که هم خودم و هم دوستم در این ماجرا بشدت مجروح شدیم.

ایمان نیز در این خصوص گفت: «آن شب خانه سعید بودم، داخل پذیرایی نشسته بودم که ناگهان سعید هراسان وارد خانه شد و چاقویی را از آشپزخانه برداشت و به کوچه رفت. من به‌دنبال او خودم را به کوچه رساندم که به سرم ضربه‌ای زدند و از هوش رفتم. من چاقویی نداشتم و جنایتی مرتکب نشده‌ام.»باتوجه به اظهارات متهمان، بازپرس جنایی دستورانتقال آنها را به اداره آگاهی صادرکرد تا عامل اصلی این جنایت شناسایی شود.