دوچرخه سواری ۲ ترکه رییس جمهور افغانستان/عکس

دوچرخه سواری ۲ ترکه رییس جمهور افغانستان/عکس

آقا  و آقا زاده.کرزای به همراه نوه اش

415_1

واکنش