دکتر شدن عادل فردوسی پور /عکس

مازیار ناظمی در صفحه شخصی اش از دکتر شدن عادل فردوسی پور خبر داد.
عادل فردوسی دکترای خود را در گرایش مدیریت رسانه اخذ کرده است.
۱