دیدار وزیر خارجه آفریقای جنوبی با رئیس جمهور /تصاویر

دیدار وزیر خارجه آفریقای جنوبی با رئیس جمهور /تصاویر