رهبر انقلاب در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران /عکس

رهبر انقلاب در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران /عکس

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/23/13940223122847131_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/23/13940223122850532_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/23/13940223122845415_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/23/13940223125023716_PhotoL.jpg