روحانی در دفتر کارش/عکس

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دفتر کارش در نهاد ریاست جمهوری

teagshzlxn4k6bti6f4n