روزگار خوشتیپی علی پروین /عکس

روزگار خوشتیپی علی پروین /عکس

علی پروین در روزگاری محبوبیتی به مراتب بیشتر از محبوبیت فعلی اش داشت.

روزگار خوشتیپی علی پروین/عکس