سخنرانی مسعود بصیری در افتتاح دفتر بسیج رسانه در موسسه کیهان

سخنرانی مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه در افتتاح دفتر بسیج رسانه در موسسه کیهان