سرویس زن اتوماتیک/عکس

بازیکنان برای بالا بردن مهارت خود در دریافت، باید سرویس‌های سهمگین دستگاه سرویس زن را مهار کنند.

103091_216 (1)