سقوط داربست در خیابان هنگام تهران /تصاویر

ساعتی پیش توفانی با سرعت 80 کیلومتر درساعت تهران را در نوردید