سوگلی قلعه‌نویی /عکس

جاسم کرار برای رفع مشکل خروجی اش، مجبور شد مالیاتی که از سه فصل پیش و زمان حضورش در استقلال پرداخت نشده بود را از جیبش و با فروش ماشینش پرداخت کند.
این بازیکن توقع داشت که پس از بازگشت از عراق، بخشی از پولش را پرداخت کند اما با گذشت چند روز، هنوز پولی به او پرداخت نشده است.

همین قضیه موجبات ناراحتی کرار ار فراهم کرده و حتی زمزمه قهر او هم بر سر زبان ها افتاده است.
وقتی این ماجرا به گوش امیر قلعه نویی رسید، از آنجایی که ژنرال دوست ندارد در این روزهای حساس ستاره عراقی اش را بی انگیزه در اختیار داشته باشد، از مدیران خواسته تا حل مشکل مالی کرار را در اولویت برنامه هایشان قرار بدهند.
سوگلی قلعه‌نویی/عکس